FAQ – Najčastejšie otázky a odpovede
v oblasti BOZP, PO a PZS

1. Prečo by som mal mať zabezpečené školenia a dokumentáciu BOZP, PO, PZS ?

Školenia, dokumentácie a obhliadky v týchto oblastiach sú zo zákona povinné. Hlavné riziko pre podnikateľov je pracovný úraz, požiar a podobne. Ak sa stane, okamžite to štátne inštitúcie vyšetrujú a ak spoločnosti nemajú splnené zákonné povinnosti, hrozí im trestnoprávna zodpovednosť. Minimálna pokuta je 33 000 €.

2. Čo potrebuje novozaložená s.r.o. v oblasti BOZP a PO ?

Novozaložená spoločnosť, ktorá má čo i len jedného zamestnanca, musí mať zmluvný vzťah s bezpečnostnotechnickou službou (bezpečnostný technik) a zabezpečiť tiež požiadavky na požiarnu ochranu prostredníctvom technika požiarnej ochrany.

3. Kto musí mať podľa zákona zabezpečené BOZP a PO ?

Zákonné školenia v oblasti ochrany a zdravia pri práci, ako aj požiarnej ochrany musia mať absolvované všetci zamestnanci, pracovníci na dohodu a brigádnici od prvého pracovného dňa.


Všetky tieto školenia je povinný zabezpečiť zamestnávateľ na svoje náklady. Týkajú sa všetkých zamestnávateľov, i keď majú len jedného zamestnanca, či dohodára. Aj v prípade, že zamestnávajú samých seba.

4. Musia byť zamestnanci preškolení v rámci zákonných školení prezenčne ?

Nie, nemusia. Všetky teoretické školenia pre zamestnancov sa dajú absolvovať online (menej rizikové, klasické zamestnania v kanceláriách, predajniach, službách, hoteloch …).

5. Sme v prenajatých priestoroch, týkajú sa aj mňa povinnosti v oblasti zabezpečenia Požiarnej ochrany a školení ?

Toto je najčastejší omyl, s ktorým sa v praxi stretávame. V skutočnosti 99 % prenajímateľov nezabezpečuje požiarnu ochranu prenajímaných priestorov a už vôbec nie školenia. V sume, ktorú platíte prenajímateľovi nie sú zahrnuté služby BOZP a PO. Prenajímateľ či správca budovy nezodpovedá za pracoviská nájomcov. Nájomcovia musia mať svoju prevádzku zabezpečenú v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa BOZP, PO a PZS a zároveň musia mať dokumentáciu a certifikáty vystavené na vlastné IČO. Nájomcov sa to netýka len v ojedinelých prípadoch, kedy správca budovy zabezpečuje aj školenia pre zamestnancov nájomcov (príkladom môže byť napr. Letisko Bratislava).


Prenajímateľ vám v predmete nájmu skontroluje požiarnotechnické zariadenia (hasiace prístroje, hydranty, požiarnu signalizáciu) no to je len zlomok služieb, ktoré skôr súvisia s prevádzkovaným priestorom.

Podnikanie v prenajatých priestoroch zamestnávateľa nezbavuje žiadnej z povinnosti na úseku BOZP a PO.

6. Ako často je potrebné školenia opakovať ?

Zamestnávateľ musí zabezpečiť školenia pre každého zamestnanca, ako aj dohodára hneď pri nástupe do zamestnania. A periodicky ho musí opakovať raz za dva roky. V niektorých prípadoch, ako je oboznamovanie sa s prácami vo výškach a nad voľnou hĺbkou, je potrebné preškoliť zamestnanca raz za 12 mesiacov.

7. Mám zamestnancov len na dohodu. Týka sa ma to?

Zákonné školenia v oblasti BOZP a PO sa týkajú všetkých zamestnancov, či už pracujú na trvalý pracovný pomer, skrátený alebo na dohodu.

8. Zamestnanci absolvovali školenia v minulom zamestnaní. Platí im školenie aj u mňa?

Nie, všetci noví zamestnanci musia školenia na novom pracovisku absolvovať opätovne. Školenia a práva, povinnosti a zodpovednosť z toho plynúce sa viažu na súčasného zamestnávateľa a nie na predchádzajúceho.

9. Hygienické minimum – Kto ho musí mať? Ako sa vybavuje? Kto je kontrolný orgán ? Komu hrozí pokuta?

Odbornú spôsobilosť musia mať napríklad pracovníci a zamestnanci v reštauráciách, kaviarňach, baroch, výrobniach potravín, obchodoch s potravinami, v masážnych salónoch a pod. To znamená všade tam, kde vykonávajú epidemiologicky závažnú činnosť (pracovná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia.)


Kontrolu vykonávajú Regionálne úrady verejného zdravotníctva. Pokuta za nedodržanie zákonných povinností hrozí tak zamestnancovi, ako aj zamestnávateľovi.

10. Päť rokov som nemal žiadnu kontrolu, kontroluje to niekto?

Na dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dohliadajú Inšpektoráty práce. Nad požiarnou ochranou zase Hasičský a záchranný zbor. Hygienu kontrolujú Regionálne úrady verejného zdravotníctva. Pravidelne, nezávisle od seba, vykonávajú tzv. neohlásené kontroly. Pokuty za nedodržanie zákonných povinností sa pohybujú od 500 eur do 100 000 eur. To, že ste nemali ešte kontrolu neznamená, že zajtra vám nezaklopú na dvere. Štátne orgány dozoru majú povinnosť vyplývajúcu zo zákona kontrolovať zamestnávateľov za účelom prevencie v predmetných oblastiach.


Najbežnejšie pokuty:

Absencia zákonného školenia 1 200 eur

Neaktuálna dokumentácia 600 eur

Chýbajúca obhliadka 800 eur

Chýbajúci požiarny poplach 700 eur

Chýbajúce revízie el. spotrebičov 1 500 eur

V prípade, že sa stane vážny pracovný úraz, prípadne smrť zamestnanca, kontrole sa určite nevyhnete. Ak firma nemá splnené všetky zákonné povinnosti, majiteľom hrozí až trestnoprávna zodpovednosť a pokuta začína na 33 000 €.

Najprísnejšie kontroly sú v prípade prešetrovania pracovného úrazu alebo požiaru.

11. Svojich zamestnancov pravidelne školím ja sám, vždy im hovorím čo a ako majú robiť. Postačuje to?

Školenie takýmto spôsobom nepostačuje. V prípade kontroly je potrebné preukázať z akých oblastí bol váš zamestnanec preškolený. Rozsah vie určiť so 100 %-nou istotou váš bezpečnostný a požiarny technik.

12. Doteraz som nemal zabezpečenú BOZP a PO, prečo by som si to mal vybaviť teraz ?

Povinnosti BOZP a PO sú základnými požiadavkami na výkon každej pracovnej činnosti. Sú ukotvené v Ústave Slovenskej republiky, v článku 36 a ich nedodržanie býva tvrdo trestané. Za nedodržanie predpisov BOZP a PO sa môžete z nedbanlivosti ocitnúť vo väzení.

13. Koľko hasiacich prístrojov musí mať podnikateľ na prevádzke?

Počet a druh hasiacich prístrojov je rôzny od charakteru prevádzky. Pokiaľ nemáte inštalované zariadenia na zdolávanie požiarov, informujte svojho požiarneho technika. Každý rok vznikne na Slovensku okolo 10 000 požiarov, takže stojí za to byť pripravený a uchrániť tak svoje podnikanie.

14. Mám poistené priestory pre prípad požiaru, nepotrebujem PO.

V prípade, ak máte poistené priestory a nedodržiavate zásady Požiarnej ochrany, poisťovňa vám poistné plnenie nevyplatí. Poistné si v tom prípade platíte zbytočne.